ကၽြနု္ပ္တို႔ အေၾကာင္း

Mya Yadanar Furniture

တည္ေထာင္သည့္ ခုနွစ္ - ၂၀၀၈

ဆိုင္(၁) - အမွတ္ (ရ၈)၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ တာေမြမီးသတ္ေရွ႕၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

ဆိုင္(၂) - အမွတ္ (၃၄၉)၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ ေရႊဗဟိုရ္ ရုပ္ရွင္ရုံေရွ႕၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္္ျမိဳ႕

ဆိုင္(၃) - အမွတ္ (၈၇)၊ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

ဆိုင္(၄) - အမွတ္ (၄၅/ဘီ)၊ ေအာင္ေဇယ် လမ္းမၾကီးေပၚ (ရတနာလမ္း)၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

ရရွိနိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား -

  • ကၽြန္းသစ္ပရိေဘာဂ
  • ေရာ္ဘာသား ပရိေဘာဂ
  • Block board with laminate
  • Plywood with laminate

Want to know?

No(78), Thamainbaran Road, Tamwe Tsp, Yangon.

Have a question?

09-773300710

Need support?

myayadanarfurniture@gmail.com

ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား